MIESZANIE
Nie ma jednego uniwersalanego kryterium podziału mieszadeł. Podział taki zależy od 
przyjętych kryteriów podziału (
F.Stręk, Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa,1981).

Jeżeli za kryterium przyjmiemy profil prędkości wytwarzany przez dane mieszadło, to
 otrzymamy następujący podział:

    - mieszadła wytwarzające przepływ promieniowy (promieniowe)
    - mieszadła wytwarzające przepływ osiowy (osiowe)
    - mieszadła wytwarzające przepływ styczny
MIESZADŁA